Resposta global de Coronavirus: vols del pont aeri humanitari de la UE cap a la República Democràtica del Congo

El pont aeri humanitari de la UE opera tres vols cap a la República Democràtica del Congo, portant a bord treballadors humanitaris i subministraments bàsics per ajudar el país a combatre la pandèmia de coronavirus.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1009