Paquet de primavera del Semestre Europeu 2019: Recomanacions per a una resposta coordinada enfront de la pandèmia de COVID-19

La Comissió ha proposat avui una sèrie de recomanacions específiques per país en les quals proporciona orientacions de política econòmica a tots els Estats membres de la UE en el context de la pandèmia de COVID-19, centrades en els problemes més urgents causats per la pandèmia i en el rellançament d’un creixement sostenible.

Les Recomanacions s’estructuren entorn de dos objectius: a curt termini, mitigar els greus efectes econòmics de la pandèmia de COVID-19 i, a curt o mitjà termini, aconseguir un creixement sostenible i inclusiu que faciliti la transició ecològica i la transformació digital.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_901