Els Estats membres acorden una solució d’interoperabilitat per a aplicacions de rastreig de contactes i alerta mòbils

Un important pas addicional cap a la interoperabilitat de les aplicacions mòbils per localitzar les infeccions per coronavirus, ja que els Estats membres comencen a suprimir les restriccions de viatges transfronterers per a les vacances d’estiu. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1043

Mesures de contenció adoptades per organismes internacionals per fer front al COVID-19 – (15 de juny 2020)

Nota de situació de les mesures de contenció de contagi i mesures econòmiques, adoptades a nivell internacional per les següents entitats: Comissió Europea / Parlament Europeu / Consell Europeu / Eurogrup / Comitè de les Regions / Banc Central Europeu / Fons Monetari Internacional / Banc Mundial / Estat Espanyol. Descarrega document

La Comissió Europea llança “Re-open EU”, una plataforma web que conté informació essencial per a un rellançament segur del turisme a Europa en el període postcovid.

Això permetrà que els europeus prenguin decisions responsables i ben informades sobre com gestionar els riscos persistents relacionats amb el coronavirus quan planifiquin les seves vacances i viatges. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1045

Decisió d’Execució (UE) 2020/783 de la Comissió de 12 de juny de 2020 per la qual es modifica la Decisió 2012/757/UE pel que fa a les mesures per adaptar la freqüència dels reconeixements mèdics periòdics amb el personal ferroviari diferent dels maquinistes que realitza tasques crítiques per a la seguretat ferroviària, a causa de la pandèmia COVID-19

DO L 188 de 15.06.2020, pàg. 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2020:188:TOC

Reglament d’Execució (UE) 2020/780 de la Comissió de 12 de juny de 2020 pel qual es pot modificar el Reglament (UE) 445/2011 i el Reglament d’Execució (UE) 2019/779 en el que respecta les mesures per a la validesa de determinats certificats de les entitats ferroviàries encarregades del manteniment i determinades disposicions transitòries per la pandèmia COVID-19.

DO L 188 de 15.06.2020, pàg. 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.188.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2020:188:TOC