Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

BOE 136 de 2020.05.15, pàg. 33.175-33.177

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5053