La Comissió recomana l’aixecament parcial i gradual de les restriccions de viatge a la UE després del 30 de juny, basat en un enfocament coordinat comú

La Comissió recomana als Estats membres de Schengen i als Estats associats de Schengen que aixequin els controls de frontera interna el 15 de juny de 2020 i perllongin la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE fins al 30 de juny de 2020; i estableix un enfocament per elevar progressivament la restricció.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1035