La Comissió Europea dóna suport a la iniciativa internacional per facilitar el comerç de productes sanitaris.

Facilitar l’accés a productes farmacèutics assequibles i evitar pertorbacions del comerç en temps de crisi.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1042