COVID-19: Informació de la Comissió relativa a la no aplicació de determinades disposicions del Reglament (UE) 2020/698 per Espanya, de 25 de maig de 2020, per qual s’estableixen mesures específiques i temporals, com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19, relatives a la renovació i pròrroga de determinats certificats, llicències i autoritzacions i a l’ajornament de determinats controls i formació amb caràcter periòdic en determinats àmbits de la legislació en matèria de transport (DOUE L 165 de 27.05.2020, pàg. 10)

DOUE C 183I de 03.06.2020, pàg. 5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.183.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2020:183I:TOC