Els eurodiputats del Comitè d’Afers Econòmics i Monetaris aproven una major flexibilitat del reglament de prudencia dels bancs de la UE per centrar-se en els préstecs a l’economia afectada per la COVID-19.

Els eurodiputats van aprovar les noves regles per assegurar temporalment condicions favorables als bancs per tal de donar suport als fluxos de crèdit a les empreses i les llars i absorbir les pèrdues, mitigant les conseqüències econòmiques de la pandèmia COVID-19 i el confinament forçat. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200608IPR80708/covid-19-revised-rules-to-encourage-banks-to-lend-to-companies-and-households

Reglament (UE) 2020/698 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual s’estableixen mesures específiques i temporals, com a conseqüència del brot COVID-19, relatives a la renovació o pròrroga de determinats certificats, permisos, llicències i autoritzacions, i a l’ajornament de determinats controls periòdics i formació contínua en certs àmbits de la legislació en matèria de transport

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

Reglament (UE) 2020/697 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) 2017/352 per tal de permetre als organismes gestors de ports o autoritats competents flexibilitat en el cobrament de taxes per infraestructures portuàries en el context del brot COVID-19

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

Reglament (UE) 2020/696 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig de 2020 pel qual es modifica el Reglament (CE) 1008/2008 sobre normes comunes per a l’explotació de serveis aeris en la Comunitat en vista de la pandèmia COVID-19

DO L 165 de 27.05.2020, pàg. 1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

REGLAMENT DELEGAT (UE) 2020/592 DE LA COMISSIÓ de 30 d’abril de 2020 pel qual s’estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions de l’Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell per fer front a la pertorbació de l’mercat causada per la pandèmia COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes

DOUE L 140 de 4/05/2020, pàg. 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC

COVID-19: els eurodiputats adverteixen que s’han de respectar els drets fonamentals

Els eurodiputats adverteixen que a mesura que Europa intenta contenir la crisi de COVID-19, preservar la democràcia, l’Estat de dret i els drets fonamentals segueix sent crucial https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20200423STO77706/covid-19-el-pe-advierte-de-que-se-deben-respetar-los-derechos-fundamentales

Declaració de la Comissió relativa al Reglament (UE) 2020/560 del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) 508/2014 i (UE) 1379/2013 en relació amb mesures específiques per atenuar l’impacte del brot de COVID-19 en el sector de la pesca i l’aqüicultura

(2020 / C 138 I / 01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.138.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:138I:TOC