Turisme i transport: Orientacions de la Comissió sobre com reprendre els viatges de manera segura i reiniciar el turisme europeu en 2020 i més enllà

La Comissió presenta un paquet de directrius i recomanacions per a ajudar els Estats membres a aixecar gradualment les restriccions de viatge i permetre que les empreses turístiques reobrin, després de mesos de tancament, respectant al mateix temps les precaucions sanitàries necessàries. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_854 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_870

La Comissió Europea convida als Estats membres a prorrogar la restricció dels viatges no essencials a la UE fins al 15 de juny

La Comissió ha convidat avui als Estats membres de Schengen i als Estats associats de Schengen, a prorrogar trenta dies més, fins al 15 de juny, la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE. Encara que alguns d’aquests Estats estan prenent mesures preliminars per a relaxar les mesures de lluita contra la propagació … Llegiu més La Comissió Europea convida als Estats membres a prorrogar la restricció dels viatges no essencials a la UE fins al 15 de juny

Comunicació de la Comissió: Orientacions sobre la lliure circulació dels professionals sanitaris i l’harmonització mínima de la formació en relació amb les mesures d’emergència contra la COVID-19 – Recomanacions relatives a la Directiva 2005/36/CE

DO C 156 de 2020.05.08, pàg. 1/4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:156:TOC

REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) 2020/600 DE LA COMISSIÓ de 30 d’abril de 2020 pel qual s’estableixen excepcions al Reglament d’Execució (UE) 2017/892, al Reglament d’Execució (UE) 2016/1150, al Reglament d’Execució (UE) 615/2014, al Reglament d’Execució (UE) 2015/1368 i al Reglament d’Execució (UE) 2017/39 pel que fa a determinades mesures per fer front a la crisi causada per la pandèmia COVID-19

DOUE L 140 de 4/05/2020, pàg. 40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2020:140:TOC