Ordre SND / 521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

BOE núm 167 de 15.06.2020, pàg. 40.009 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6107

Resolució de 10 de juny de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal•liar els efectes de la COVID-19.

BOE núm. 165 de 12.06.2020, pàg. 39.564 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6022

Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

BOE 136 de 2020.05.15, pàg. 33.175-33.177 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5053

Resolució de 8 de maig de 2020, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s’emet exempció, de conformitat amb el que estableix l’article 71 del Reglament 2018/1139, per a l’extensió dels períodes de validesa de les verificacions de línia i dels entrenaments periòdics de gestió de recursos de cabina de les tripulacions de vol dels operadors de transport aeri comercial, en relació amb la situació creada per la crisi global de l’coronavirus COVID-19

BOE 135 de 14 de maig de 2020, pàg. 32926/32928 doc adjunt: BOE-A-2020-5019.pdf

Ordre SND/403/2020, d’11 maig, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Des del  15/05 i mentre duri l’estat d’alarma causat per la pandèmia de coronavirus, quarantena durant 14 dies des de la arribada a Espanya. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4932&fbclid=IwAR2q8EJkb2PiXGoVjm1yBjSXwlIIN-SC9e6nYfIQVD0_Kwrp851OQctVazA