A data de 24 de març, la Comissió Europea ha aprovat un altre pla d’ajuda alemany per a donar suport a l’economia alemanya en el context del coronavirus.

Després de l’aprovació de les mesures alemanyes el dia 22, Alemanya ha notificat a la Comissió aquest pla d’ajuda addicional, que s’implementarà a través de les autoritats federals i regionals alemanyes, així com a través dels bancs promocionals i de garantia. Aquest pla d’ajuda està obert a totes les empreses i permet concedir garanties sobre préstecs en termes favorables per ajudar als negocis a donar cobertura immediata al capital circulant i a les necessitats d’inversió. I les mesures que engloba són:

  • L’import subjacent del préstec per empresa està vinculat a la cobertura de les seves necessitats de liquiditat per a l futur previsible.
  • Només es donaran les garanties fins a finals d’aquest any 2020.
  • Les garanties estan limitades a una durada màxima de sis anys.
  • Les empreses pagaran primes de garantia tal i com estableix el Marc Temporal de la Comissió, de 19 de març de 2020.

A data de 24 de març, la Comissió ha aprovat el pla d’ajuda alemany “Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020” que té per objectiu posar remei a les dificultats a les que s’enfronten les empreses i ajudar a garantir que les disrupcions causades pel brot de coronavirus no perjudiquen la seva viabilitat. Les ajudes tindran forma d’ajudes directes, de bestretes reemborsables o d’avantatges fiscals i de pagament. El pla d’ajuda no supera els 120 000 euros per empresa activa en els sectors pesquer i aqüicultor, i de 100 000 euros per empresa activa en la producció primària de productes agrícoles. Per al resta d’empreses afectades l’ajut no supera els 800 000 euros per empresa.

Per a més informació feu clic aquí i aquí.