Ordre TMA / 374/2020, de 28 d’abril, per la qual s’estableix la documentació amb la qual podran acreditar la seva condició els tripulants dels vaixells per facilitar la seva circulació, per tal d’assegurar la prestació dels serveis de transport marítim, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

BOE núm 119 de 2020.04.29, pàg. 30.646-30.648 (3 pàgines)

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4706