Coronavirus: la Comissió presenta orientacions sobre l’aplicació de les normes de la UE sobre els procediments d’asil i retorn i sobre el reassentament

La Comissió ha adoptat avui les orientacions sobre l’aplicació de les normes pertinents de la UE sobre procediments d’asil i retorn i sobre el reassentament en el context de la pandèmia de coronavirus, que presentarà als Estats membres. Això respon a la sol·licitud d’assessorament dels Estats membres sobre maneres de garantir la continuïtat dels procediments i el respecte, com a mínim, dels drets bàsics.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_666